نام واحد : تولیدی مصنوعات حرا چوب

نام محصول : الوار چوبی 4700 مترمکعب در سال 85

 • سریال مجوز : 3705435
 • شماره مجوز : 24697
 • تاریخ مجوز : 20/09/1385
 • کد محصول : 20101113
 • شرح محصول : الوار
 • ظرفیت : 7,500 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%