نام واحد : روکش چوبی

نام محصول : روکش

 • سریال مجوز : 3700996
 • شماره مجوز : 31657
 • تاریخ مجوز : 11/06/1350
 • کد محصول : 20211111
 • شرح محصول : روکش چوبی
 • ظرفیت : 5,800,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%