نام واحد : شیذر

نام محصول : روکش کردن فیبر براق

 • سریال مجوز : 3701006
 • شماره مجوز : 313472
 • تاریخ مجوز : 09/03/1362
 • کد محصول : 20211230
 • شرح محصول : انواع فیبر
 • ظرفیت : 452,000 ورق
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%