نام واحد : محمد کیال

نام محصول : انواع مدل چوبی

 • سریال مجوز : 3701009
 • شماره مجوز : 9094
 • تاریخ مجوز : 12/09/1379
 • کد محصول : 20291237
 • شرح محصول : ماکت چوبی
 • ظرفیت : 35 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%