نام واحد : صنایع چوب چناران

نام محصول : فرم قاب عکس

 • سریال مجوز : 3701684
 • شماره مجوز : 6339
 • تاریخ مجوز : 27/09/1376
 • کد محصول : 20291238
 • شرح محصول : قاب عکس چوبی
 • ظرفیت : 23,520 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%