نام واحد : اکبر و جعفر رحمانی

نام محصول : انواع پالت چوبی

 • سریال مجوز : 3706180
 • شماره مجوز : 11685
 • تاریخ مجوز : 20/08/1381
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 702 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%