نام واحد : روکش رنگینه البرز قزوین

نام محصول : نصب روکش p.v.cروی چوب

 • سریال مجوز : 3706301
 • شماره مجوز : 15903
 • تاریخ مجوز : 26/10/1381
 • کد محصول : 20211124
 • شرح محصول : روکش کردن چوب
 • ظرفیت : 15,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ورقهای روکش -تخته مطبق -نئوپان وسایرانواع پانل وتخته(2021)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%