نام واحد : کمال آرش

نام محصول : کابینت از ورق MDF

 • سریال مجوز : 3709761
 • شماره مجوز : 21289
 • تاریخ مجوز : 16/12/1383
 • کد محصول : 20291122
 • شرح محصول : کابینت چوبی
 • ظرفیت : 300 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%