نام واحد : کاوه سلولز زرین

نام محصول : جعبه کارتن

 • سریال مجوز : 200227000000
 • شماره مجوز : 33346
 • تاریخ مجوز : 27/08/1392
 • کد محصول : 2102512311
 • شرح محصول : جعبه کارتن
 • ظرفیت : 34,000 تن
 • گروه 2 رقمی : ساخت کاغذومحصولات کاغذی(21)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کاغذومقوای کروگیت شده وظروف ومحفظه های کاغذی ومقوایی(2102)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 66%
  66%