نام واحد : حمدالله رحمنی

نام محصول : زیریخچالی

 • سریال مجوز : 3709942
 • شماره مجوز : 9697
 • تاریخ مجوز : 27/04/1385
 • کد محصول : 20231141
 • شرح محصول : اسکلت چوبی یخچالهای صنعتی
 • ظرفیت : 47,740 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%