نام واحد : غلامرضا مجیدی

نام محصول : پالت چوبی

 • سریال مجوز : 3712116
 • شماره مجوز : 12675
 • تاریخ مجوز : 15/06/1385
 • کد محصول : 20231140
 • شرح محصول : انواع پالت چوبی
 • ظرفیت : 1,815 مترمکعب
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ظروف ومحفظه های چوبی(2023)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%