نام واحد : علیرضا نوری

نام محصول : کمدچوبی

 • سریال مجوز : 3712537
 • شماره مجوز : 17954
 • تاریخ مجوز : 10/08/1389
 • کد محصول : 20291126
 • شرح محصول : کمدچوبی
 • ظرفیت : 510 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%