نام واحد : حمید پور صالحی

نام محصول : سرویس اتاق خواب

 • سریال مجوز : 3713012
 • شماره مجوز : 21673
 • تاریخ مجوز : 14/09/1388
 • کد محصول : 36101375
 • شرح محصول : سرویس اتاق خواب
 • ظرفیت : 500 دست
 • گروه 2 رقمی : چوب ومحصولات چوبی بجزمبل(20)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات چوبی -انواع کالاازچوب پنبه -نی وموادحصیرباف(2029)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%