نام واحد : فراورده های پروتئین بهترین

نام محصول : فیش بال

 • سریال مجوز : 1771865
 • شماره مجوز : 80254
 • تاریخ مجوز : 28/07/1387
 • کد محصول : 15121513
 • شرح محصول : فیش بال
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%