نام واحد : محصولات غذائی پارس اقبال تهران

نام محصول : سوسیس و کالباس از گوشت حیوانات حلال گوشت

 • سریال مجوز : 1771435
 • شماره مجوز : 41501
 • تاریخ مجوز : 24/11/1390
 • کد محصول : 15111410
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت سوسیس وکالباس
 • ظرفیت : 1,600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%