نام واحد : پرتوگسترشمیران

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1772324
 • شماره مجوز : 82229
 • تاریخ مجوز : 23/12/1385
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%