نام واحد : گلبند سپهر

نام محصول : اماده سازی بسته بندی پیازخشک ش

 • سریال مجوز : 1772833
 • شماره مجوز : 37413
 • تاریخ مجوز : 07/10/1384
 • کد محصول : 15132122
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی پیاز
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%