نام واحد : زمانی شاه کوچکی-قدرت اله

نام محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت

 • سریال مجوز : 1335866
 • شماره مجوز : 23434
 • تاریخ مجوز : 30/05/1387
 • کد محصول : 15111210
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی انواع گوشت
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 24%
  24%