نام واحد : سانلی مهر پارس

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******912
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی خوارزمی فاز 2 بلوار گلستان بلوار بهارستان قطعه 116.115.114 آی از بلوک غذایی
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : امیر بهروزین
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : اماده سازی بسته بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1773625
 • شماره مجوز : 84404
 • تاریخ مجوز : 13/10/1389
 • کد محصول : 15111211
 • شرح محصول : انجمادوبسته بندی مرغ
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%