نام واحد : سویاسان هسکوی

نام محصول : روغن خام تصفیه نشده

 • سریال مجوز : 1763172
 • شماره مجوز : 37470
 • تاریخ مجوز : 10/10/1384
 • کد محصول : 15141110
 • شرح محصول : انواع روغن نباتی وحیوانی روغن کشی وتصفیه
 • ظرفیت : 616 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%