نام واحد : فرآورده های گوشتی آرمان کرج

نام محصول : انواع کالباس

 • سریال مجوز : 1773721
 • شماره مجوز : 82111
 • تاریخ مجوز : 23/12/1385
 • کد محصول : 15111412
 • شرح محصول : کالباس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%