نام واحد : قربانعلی غفاری

نام محصول : سرکه طبیعی

 • سریال مجوز : 1710342
 • شماره مجوز : 34979
 • تاریخ مجوز : 04/08/1376
 • کد محصول : 15492451
 • شرح محصول : سرکه خوراکی
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%