نام واحد : فرآورده های سفره رنگین دریا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : میدان توحید...
 • تلفن شرکت : *******669
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک صنعتی سپهر نظرآباد اول بلوارخ 4 نبش چهارم چهارراه دوم قطعات 9235 تا 9238 و 9277 تا 9280
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : عباس حمزه
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : کباب لقمه گوشت

 • سریال مجوز : 1764207
 • شماره مجوز : 57599
 • تاریخ مجوز : 20/04/1391
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%