نام واحد : کشت وصنعت زرچین بختیاری

نام محصول : سوسیس و کالباس

 • سریال مجوز : 1804437
 • شماره مجوز : 6339
 • تاریخ مجوز : 23/05/1384
 • کد محصول : 15111430
 • شرح محصول : سوسیس وکالباس ازگوشت مرغ
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 27%
  27%