نام واحد : اردشیراحمدیان

نام محصول : حفاظت ازفساد میوه جات وسبزیجات

 • سریال مجوز : 1804899
 • شماره مجوز : 2751
 • تاریخ مجوز : 20/02/1385
 • کد محصول : 15131811
 • شرح محصول : شربت میوه جات
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 16%
  16%