نام واحد : غذائی ثمرات

نام محصول : لواشک و الوچه

 • سریال مجوز : 1757201
 • شماره مجوز : 69254
 • تاریخ مجوز : 18/12/1383
 • کد محصول : 15131130
 • شرح محصول : لواشک بهداشتی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%