نام واحد : تعاونی امین گسترمحبوب

نام محصول : اماده سازی بسته بندی برنج

 • سریال مجوز : 1771595
 • شماره مجوز : 25894
 • تاریخ مجوز : 28/02/1388
 • کد محصول : 15311422
 • شرح محصول : بسته بندی برنج
 • ظرفیت : 537 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%