نام واحد : تعاونی امین گسترمحبوب

نام محصول : اماده سازی بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1771595
 • شماره مجوز : 25894
 • تاریخ مجوز : 28/02/1388
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 483 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%