نام واحد : تعاونی کنسرو ماهی درینه خزر

نام محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو

 • سریال مجوز : 2809479
 • شماره مجوز : 18814
 • تاریخ مجوز : 27/12/1382
 • کد محصول : 15121110
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادابزیان ومحصولات حاصل ازانهابصورت کنسرو
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 39%
  39%