نام واحد : برچین گیلک - طرح توسعه

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 2808904
 • شماره مجوز : 7244
 • تاریخ مجوز : 06/05/1382
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 56%
  56%