نام واحد : تعاونی صنایع مکمل غذائی آریا بصیرت

نام محصول : مکمل غذایی انسان

 • سریال مجوز : 1776745
 • شماره مجوز : 69417
 • تاریخ مجوز : 17/10/1391
 • کد محصول : 15491445
 • شرح محصول : مکمل غذائی انسان
 • ظرفیت : 2,581 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 0%
  0%