نام واحد : غذایی سالارسارین روز

نام محصول : اماده بسته بندی میوه خشک

 • سریال مجوز : 1777403
 • شماره مجوز : 95193
 • تاریخ مجوز : 08/11/1387
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 141 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%