نام واحد : غذایی میشو پی مهر

نام محصول : اماده بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1777404
 • شماره مجوز : 27965
 • تاریخ مجوز : 21/04/1390
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 230 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%