نام واحد : قنبرمهرنیاپور

نام محصول : باسلق

 • سریال مجوز : 1777436
 • شماره مجوز : 41922
 • تاریخ مجوز : 30/06/1388
 • کد محصول : 15431346
 • شرح محصول : با سلق
 • ظرفیت : 76 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%