نام واحد : جزیره پرستوها

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : یوسف آباد نبش...
 • تلفن شرکت : *****880
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی بلواربیدستان خ صنوبرشماره 163 سی ازبلوک غذائی
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : احمدپورصوفیان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : انواع کنسروگوشتی

 • سریال مجوز : 1776571
 • شماره مجوز : 78858
 • تاریخ مجوز : 09/08/1389
 • کد محصول : 15111510
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی بصورت انواع کنسرو
 • ظرفیت : 314 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%