نام واحد : غذائی شکری پارت سینا

نام محصول : نقل و دراژه

 • سریال مجوز : 1779021
 • شماره مجوز : 73014
 • تاریخ مجوز : 10/06/1387
 • کد محصول : 15431320
 • شرح محصول : نقل ودراژه
 • ظرفیت : 115 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%