نام واحد : تولیدی بازرگانی فجربارز

نام محصول : پودرکیک

 • سریال مجوز : 1714900
 • شماره مجوز : 42600
 • تاریخ مجوز : 07/11/1374
 • کد محصول : 15311641
 • شرح محصول : پودر کیک پزی تولید وبسته بندی
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%