نام واحد : تعاونی کشت و صنعت ایران طیطو

نام محصول : فرآوری و قطعه بندی مرغ

 • سریال مجوز : 1707756
 • شماره مجوز : 83791
 • تاریخ مجوز : 06/10/1389
 • کد محصول : 15111124
 • شرح محصول : قطعه بندی مرغ
 • ظرفیت : 24,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%