نام واحد : نصیب بستان پیرا

نام محصول : جوانه گندم

 • سریال مجوز : 1779580
 • شماره مجوز : 66711
 • تاریخ مجوز : 30/07/1391
 • کد محصول : 15311118
 • شرح محصول : ارد سن جوانه گندم
 • ظرفیت : 485 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%