نام واحد : اصغر کرمی

نام محصول : رشته آشی و پلوئی

 • سریال مجوز : 1709658
 • شماره مجوز : 62076
 • تاریخ مجوز : 29/06/1373
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%