نام واحد : فرهاد معطر محمدی

نام محصول : ترشیجات

 • سریال مجوز : 1780814
 • شماره مجوز : 26478
 • تاریخ مجوز : 04/04/1390
 • کد محصول : 15131230
 • شرح محصول : ترشیجات
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادآبزیان ومحصولات حاصل ازآبزیان(1512)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%