نام واحد : داودخداوردی داریان ایوب وداودعسگری

نام محصول : بسته بندی لیموعمانی

 • سریال مجوز : 1760570
 • شماره مجوز : 35309
 • تاریخ مجوز : 13/05/1386
 • کد محصول : 15131126
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی لیموعمانی
 • ظرفیت : 78 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%