نام واحد : صنایع غذایی و دارویی پژواک نوین فرآیند

نام محصول : خردکردن بسته بندی قندی

 • سریال مجوز : 1766767
 • شماره مجوز : 74693
 • تاریخ مجوز : 23/06/1387
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 39 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%