نام واحد : تولید آماده پزهوتن سپه پور

نام محصول : کنسرو گوشت قرمزوسفید

 • سریال مجوز : 1708821
 • شماره مجوز : 40802
 • تاریخ مجوز : 24/10/1376
 • کد محصول : 15111511
 • شرح محصول : کنسروگوشت قرمز
 • ظرفیت : 320 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%