نام واحد : پرویزمصلحی آغمیونی وخسرومصلحتی آغمیونی

نام محصول : کنسروغیرگوشتی

 • سریال مجوز : 1711792
 • شماره مجوز : 66652
 • تاریخ مجوز : 03/11/1377
 • کد محصول : 15131610
 • شرح محصول : حفاظت ازفسادمیوه جات وسبزیجات بروش کنسروسازی غیرگوشتی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%