نام واحد : اصغر کاهه

نام محصول : غذای آماده سرد

 • سریال مجوز : 1764049
 • شماره مجوز : 34055
 • تاریخ مجوز : 23/04/1388
 • کد محصول : 15131663
 • شرح محصول : خوراک اماده سرد
 • ظرفیت : 283 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%