نام واحد : بهمن فراهانی

نام محصول : انوا ع نوشابه گازدار

 • سریال مجوز : 1786987
 • شماره مجوز : 35969
 • تاریخ مجوز : 05/05/1388
 • کد محصول : 15541110
 • شرح محصول : نوشابه های غیرالکلی
 • ظرفیت : 572 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%