نام واحد : صنایع غذایی تکباران ماه ترش

نام محصول : آلوچه

 • سریال مجوز : 1705540
 • شماره مجوز : 37292
 • تاریخ مجوز : 17/05/1388
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرهندی ومشابه
 • ظرفیت : 72 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%