نام واحد : شرکت مهداد گوشت بهاران

نام محصول : اماده بسته بندی گوشت قرمز

 • سریال مجوز : 1764136
 • شماره مجوز : 86623
 • تاریخ مجوز : 09/11/1389
 • کد محصول : 15111221
 • شرح محصول : بسته بندی گوشت قرمز
 • ظرفیت : 1,100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%