نام واحد : شرکت ژوبین پروتئین

نام محصول : کباب لقمه

 • سریال مجوز : 1701309
 • شماره مجوز : 29346
 • تاریخ مجوز : 26/06/1392
 • کد محصول : 15111711
 • شرح محصول : کباب لقمه
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%